Przejdź do treści

Statut i regulaminy Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”

Od 1 marca 2023 Kooperatywa Dobrze działa jako dwie organizacje. Działalność gospodarczą i sklepy Dobrze prowadzi Spółdzielnia Dobrze, a działalność edukacyjną i rzeczniczą Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”.

W latach 2013-2023 całość naszej działalności, zarówno działalność sklepową, jak i działalność edukacyjną, prowadziło Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”. Więcej o naszym sposobie działania przeczytasz w zakładce Nasz model działania.

Regulaminy i statut Stowarzyszenia

 1. Statut Stowarzyszenia (aktualizacja 20.09.2020)
 2. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 3. Regulamin Stowarzyszenia – zaktualizowany na Zgromadzeniu Walnym 17.02.2019

  I. Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” to społeczność zorganizowana wokół: sklepów spółdzielczych w którym członkowie Kooperatywy sprzedają i kupują zdrową żywność i inne produkty proekologiczne oraz działań edukacyjnych i nastawionych na budowanie społeczności. Działalność sklepu Kooperatywy nie jest nastawiona na zysk.

  II. Dostępność

  Każda osoba może przystąpić do Kooperatywy. W sklepie Kooperatywy kupować mogą wszystkie zainteresowane osoby, także te nie będące jej członkami/członkiniami.

  III. Członkostwo w Kooperatywie

  Członkami//członkiniami Kooperatywy są osoby wspierające ją finansowo i nakładem swojej pracy. Członkostwo w Kooperatywie poświadcza karta członkowska. Stanowi ona podstawę do identyfikacji członków podczas zakupów w sklepie i korzystania z innych ofert. Członkowie/członkinie Kooperatywy otrzymują kartę członkowską po przejściu procedury przystąpienia do Kooperatywy.

  Data ważności członkostwa wskazana jest na karcie. Kartę członkowską może też otrzymać członek/ini wspierający/a/. Członkiem/inią wspierającym/ą może być tylko osoba z tego samego gospodarstwa domowego. Prawo do zniżki przysługuje posiadaczowi karty tylko jeśli w poprzednim miesiącu zrealizował/a minimalny wymagany wkład pracy na rzecz Kooperatywy (3h dyżur). Członkowie/inie Kooperatywy zgadzają się na udostępnienie wszystkim innym członkom Kooperatywy swoich danych kontaktowych, tj. numeru telefonu i adresu e-mail.

  Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń. Składka jest płatna za 6 miesięcy z góry, w szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie składki na raty. Decyzję o rozłożeniu składki na raty i /lub korzystania z Funduszu Solidarnościowego podejmuje osoba koordynująca sprawy członkowskie.

  IV. Sprzedaż dla członków i członkiń kooperatywy

  Dla członków Kooperatywy sklep oferuje sprzedaż produktów na szczególnych warunkach, czyli po cenach członkowskich, niższych od cen klienckich tj. po cenach nie przewyższających poniesionych kosztów zakupu/sprzedaży. Z oferty można korzystać okazując ważną kartę członkowską. Wysokość marży członkowskiej określa Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń.

  V. Działanie Kooperatywy

  Za codzienne funkcjonowanie Kooperatywy odpowiada Zespół Pracowniczy i Zarząd Kooperatywy. Szczegółowe działanie Kooperatywy reguluje statut oraz treść reformy strukturalnej (Model Zarządzania Kooperatywą). z 2018 roku. W celu wdrożenia nowych rozwiązań o charakterze strategicznym powoływane są grupy robocze. Wyniki prac grup roboczych przyjmowane są na Zgromadzeniach Walnych zgodnie z procedurą Superwiększości.

  VI. Praca na rzecz Kooperatywy

  Minimalny wymagany wkład pracy członków Kooperatywy to 3 godziny w ciągu miesiąca. Rodzaj prac na rzecz Kooperatywy określa Koordynator ds. dyżurów po konsultacji z Zespołem Pracowniczym i/lub Zarządem.