Przejdź do treści

Parasol Kooperatyw

Wraz z Kooperatywą Grochowską i Kooperatywą Kaszubską w 2024 roku rozpoczęliśmy współpracę nad projektem sieciującym kooperatywy spożywcze z całej Polski, wspieranym przez Fundację Robert Bosch Stiftung.
W trakcie dwóch zjazdów w Warszawie w ogólnopolskim gronie rozmawialiśmy o koncepcji instytucji parasolowej, której zadaniem będzie:
– nawiązanie współpracy między kooperatywami w Polsce,
– wypracowanie rozwiązań służących kooperatywom i ułatwiającym ich funkcjonowanie,
– reprezentowanie sieci kooperatyw w Polsce i na świecie,
– integrowanie kooperatyw z dostawcami i dostawczyniami.

Dalekosiężnym celem inicjatywy jest wzmacnianie idei kooperatyzmu w Polsce w porozumieniu wszystkich zainteresowanych stron: kooperatyw spożywczych, rolniczek_ków i samorządów.  

CO SIĘ WYDARZYŁO?

Marcowy Zjazd Kooperatyw Spożywczych

W weekend 9-10 marca odbył się w Warszawie Marcowy Zjazd Kooperatyw Spożywczych, podczas którego delegatki_ci kilkunastu polskich kooperatyw pracowały_li nad koncepcją organizacji parasolowej w formule warsztatowej przygotowanej i moderowanej przez Pogotowie Facylitacyjne.
W pierwszym dniu spotkania wspólnie nakreśliliśmy wizję świata, który powstanie w wyniku działania parasola kooperatyw spożywczych wraz z barierami i wyzwaniami związanymi z realizacją tej wizji. Skupiliśmy się na priorytetowych kierunkach działań planowanej organizacji.
Niedziela była poświęcona formułowaniu wizji instytucji. Konfrontowaliśmy ze sobą różne scenariusze: ich mocne i słabe strony oraz konsekwencje potencjalnych rozwiązań, a także rozpoczęliśmy debatę na temat aspektów organizacyjnych: członkostwa, zarządzania oraz decyzyjności w ramach organizacji parasolowej.

Czym jest kooperatywa spożywcza? – spotkanie online

Między zjazdami w Warszawie miało miejsce spotkanie online poświęcone dwóm kwestiom: pojęciu kooperatywy spożywczej jako podmiotu objętego sieciowaniem oraz formie prawnej i strukturze organizacyjnej powstającej instytucji parasolowej. W gronie zaangażowanych kooperatyw dyskutowaliśmy o propozycjach przygotowanych na bazie naszych wspólnych ustaleń z marcowego zjazdu. W międzyczasie ożywiła się fejsbukowa grupa wsparcia, dzięki której m.in. pozostajemy w kontakcie.

Kooperatywa spożywcza jest autonomiczną społecznością solidarnie współpracujących ze sobą osób, która dąży do zaspokajania potrzeb związanych z dostępem do wysokiej jakości żywności i produktów wytwarzanych w sposób odpowiedzialny, zrównoważony i etyczny.
Promuje suwerenność żywnościową, krótkie łańcuchy dostaw oraz rolnictwo wspierające różnorodność ekosystemów i żywności.
Kooperatywa spożywcza jest inicjatywą dobra wspólnego, rozumianą jako zbiorowość osób oraz relacji społecznych i wynikających z nich możliwości partnerskiego działania i dzielenia się efektami pracy. Jej istnienie jest oparte na zaufaniu, samoorganizacji, współodpowiedzialności oraz wspólnej pracy, a także przekonaniu, że powszechny dostęp do lokalnej i dobrej żywności wysokiej jakości jest podstawowym prawem człowieka.
Wszystkie należące do kooperatywy osoby mają równe prawa i obowiązki, w tym równy dostęp do sprawowanych funkcji, a także równe prawa w zakresie podejmowania decyzji.
Kooperatywa spożywcza może zbierać składki oraz gromadzić wspólne fundusze.
Członkostwo w niej jest dobrowolne i nieograniczone żadnymi dyskryminującymi warunkami.
Każda osoba może założyć kooperatywę spożywczą i do niej należeć.
Działalność kooperatywy spożywczej opiera się na trosce o wspólne dobro lokalnych społeczności oraz ich naturalne i kulturowe środowiska, a nie dążeniu do maksymalizacji zysku.

Cele kooperatywy spożywczej realizowane są poprzez:

 1. dystrybucję żywności i produktów,
 2. społecznie sprawiedliwą i ekologicznie odpowiedzialną współpracę z osobami, które lokalnie
  wytwarzają żywność i produkty rzemieślnicze,
 3. promowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności,
 4. prowadzenie działań edukacyjnych, w tym upowszechnianie wiedzy dotyczącej żywności i
  agroekologicznych metod jej wytwarzania, a także wartości i praktyk kooperatywnych,
 5. organizowanie wydarzeń integracyjnych, współpracę z innymi podmiotami na rzecz
  suwerenności żywnościowej.

Kooperatywa spożywcza podejmuje działania zgodnie z wartościami Rochdale:

 1. dobrowolność i otwarte członkostwo,
 2. demokratyczne zarządzanie,
 3. współtworzenie majątku kooperatywy,
 4. autonomia i niezależność,
 5. edukacja, szkolenia oraz informacja,
 6. współpraca w ramach kooperatyw,
 7. dbanie o otoczenie.

Majowy Zjazd Kooperatyw Spożywczych

W weekend 11-12 maja miało miejsce drugie spotkanie w cyklu, podczas którego, z nieodzowną pomocą Pogotowia Facylitacyjnego, 30 wysłanników i wysłanniczek kilkunastu kooperatyw z całej Polski przeszło dwudniowy proces kolektywnego namysłu nad celami strategicznymi
i strukturą formalną
powstającej organizacji parasolowej.
Pierwszy dzień zjazdu obfitował w pomysły zmian systemowych, które pozwoliłyby wykorzystać potencjał i zoptymalizowac funkcjonowanie planowanej koalicji kooperatyw. Moderowana burza mozgów pozwoliła spisać niezliczone koncepcje dotyczące działań na rzecz wzmacniania społeczności wokół kooperatyw i ich integracji.
W trybie warsztatowym zastanawialiśmy się nad tym, jak organizacja parasolowa – zarówno bezpośrednio, jak i poprzez swoje członikinie – może efektywnie oddziaływać na wybory konsumenckie.
Pod koniec dnia nastąpiło uroczyste podpisanie ustalonego wspólnie pojęcia kooperatywy spożywczej jako podmiotu zainteresowania i wsparcia organizacji parasolowej:


W niedzielę lwia część dnia dedykowana była analizie modelu organizacyjnego instytucji parasolowej – grupa z zaangażowaniem dyskutowała o wszelkich możliwych scenariuszach, jak również o ograniczeniach i potencjale proponowanych rozwiązań.

Przeprowadzona została również wstępna kwerenda dotycząca potencjalnej nazwy instytucji. Temat ten będzie kontynuowany.

CO PLANUJEMY?

 • We wrześniu rozpoczyna się faza wdrożeniowa projektu – szczegółowe informacje będą pojawiać się na bieżąco na stronie i mediach
  społecznościowych.
 • Planujemy również rozbudowę Bazy Kooperatyw Spożywczych w Polsce.

BIBLIOTECZKA
Raport dotyczący powołania organizacji parasolowej kooperatyw spożywczych w Polsce (PL).
Report on the need to establish an umbrella organization for food cooperatives in Poland (EN).

Raport “Jak wspierać transformację w kierunku przyjaznych dla klimatu i odpornych systemów rolno-spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej?”
(polski brief).
Pełna wersja raportu w języku angielskim -> tutaj.