Przejdź do treści

Fundusz solidarnościowy

Z Funduszu mogą korzystać osoby członkowskie Spółdzielni, które zadeklarowały nie więcej niż jeden udział. Środki z Funduszu będą wydawane na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, w formie bonów na zakupy w sklepach Kooperatywy (o wartości 500 albo 250 zł). Niebawem przekażemy techniczne informacje o możliwości złożenia wniosku o wsparcie lub przekazania darowizny na rzecz Funduszu.

Fundusz Solidarnościowy – Stowarzyszenie

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 15/12/2022 przez KK

Nie stać Cię na zapłatę całej składki? Skorzystaj z Funduszu Solidarnościowego

1.​ ​ Fundusz​ ​ Solidarnościowy​ ​ to​ ​ pula​ ​ pieniędzy,​ ​ która​ ​ powstaje​ ​ przy​ ​ wpłatach​ ​ składek
członkowskich​ ​ przez​ ​ osoby/gospodarstwa​ ​ domowe,​ ​ które​ ​ decydują​ ​ się​ ​ na​ ​ wpłatę​ ​ kwoty
wyższej​ ​ niż​ ​ podstawowa.​ ​ Nadwyżki​ ​ te​ ​ są​ ​ przechowywane​ ​ na​ ​ tym​ ​ samym​ ​ subkoncie​ ​ w
banku​ ​ Vistula,​ ​ co​ ​ podstawowe​ ​ składki.

2.​ ​ FS​ ​ pozwala​ ​ na​ ​ dofinansowanie​ ​ składek​ ​ osobom/gospodarstwom​ ​ domowym​ ​ mniej
zamożnym,​ ​ których​ ​ nie​ ​ stać​ ​ na​ ​ wpłatę​ ​ składki​ ​ w ​ ​ wysokości​ ​ podstawowej.​ ​ Dofinansowanie
nie​ ​ może​ ​ być​ ​ wyższe​ ​ niż​ ​ 60​ ​ zł​ ​ na​ ​ 6 ​ ​ miesięcy,​ ​ czyli​ ​ za​ ​ cały​ ​ okres​ ​ składkowy​ ​ można​ ​ płacić 120​ ​ zł​ ​ zamiast​ ​ 180​ ​ zł.
3.​ ​ Osoby/gospodarstwa​ ​ domowe​ ​ chcące​ ​ ubiegać​ ​ się​ ​ o ​ ​ dofinansowanie​ ​ powinny​ ​ zgłosić​ ​ taką potrzebę​ ​ na​ ​ adres​ ​ czlonkostwo@dobrze.waw.pl​ ​ najpóźniej​ ​ do​ ​ piątego​ ​ dnia​ ​ pierwszego miesiąca​ ​ kolejnego​ ​ okresu​ ​ składkowego.

Stać Cię na zapłatę nieco wyższej składki? Zachęcamy do zasilenia Funduszu Solidarnościowego!

4.​ ​ FS​ ​ jest​ ​ tworzony​ ​ i ​ ​ rozdzielany​ ​ w ​ ​ cyklu​ ​ kwartalnym.​ ​ Pula​ ​ pieniędzy​ ​ zebrana​ ​ np.​ ​ w ​ ​ ostatnim kwartale​ ​ roku​ ​ (październik-grudzień)​ ​ zostanie​ ​ wykorzystana​ ​ do​ ​ wsparcia​ ​ osób przedłużających​ ​ członkostwo​ ​ i ​ ​ przystępujących​ ​ do​ ​ Kooperatywy​ ​ w ​ ​ pierwszym​ ​ kwartale następnego​ ​ roku​ ​ (styczeń-marzec).

5.​ ​ Pierwsza​ ​ pula​ ​ FS​ ​ została​ ​ stworzona​ ​ z ​ ​ nadwyżek,​ ​ które​ ​ powstały​ ​ przy​ ​ wpłatach​ ​ składek
od​ ​ osób​ ​ przedłużających​ ​ i ​ ​ przystępujących​ ​ do​ ​ Kooperatywy​ ​ w ​ ​ trzecim​ ​ kwartale​ ​ 2016​ ​ r.
(lipiec-wrzesień).​ ​ Kolejne​ ​ pule​ ​ FS​ ​ powstają​ ​ z ​ ​ nadwyżkowych​ ​ wpłat​ ​ zebranych​ ​ w
kolejnych​ ​ kwartałach​ ​ i ​ ​ będą​ ​ powiększane​ ​ – ​ ​ jeśli​ ​ coś​ ​ zostanie​ ​ – ​ ​ o ​ ​ kwoty​ ​ z ​ ​ poprzednich​ ​ pul nadwyżkowych.

6.​ ​ Każda​ ​ kwartalna​ ​ pula​ ​ jest​ ​ podzielona​ ​ na​ ​ trzy​ ​ pule​ ​ miesięczne,​ ​ których​ ​ wielkość
jest​ ​ zależna​ ​ od​ ​ liczby​ ​ osób​ ​ przedłużających​ ​ członkostwo​ ​ w ​ ​ kolejnym​ ​ kwartale.

7.​ ​ Pula​ ​ miesięczna​ ​ dostępnych​ ​ pieniędzy​ ​ zostaje​ ​ równo​ ​ rozdzielona​ ​ pomiędzy​ ​ wszystkie
osoby,​ ​ które​ ​ zgłosiły​ ​ chęć​ ​ dofinansowania​ ​ w ​ ​ danym​ ​ miesiącu.​ ​ Jednak​ ​ wysokość
przyznanego​ ​ dofinansowania​ ​ nie​ ​ może​ ​ być​ ​ wyższa​ ​ niż​ ​ 60​ ​ zł​ ​ (na​ ​ 6 ​ ​ miesięcy).

8.​ ​ W razie braku środków, dopłaty​ ​ będą​ ​ dostępne​ ​ w ​ ​ pierwszej​ ​ kolejności​ ​ dla​ ​ osób​ ​ przedłużających​ ​ członkostwo​ ​ w Kooperatywie,​ ​ a ​ ​ następnie​ ​ dla​ ​ osób,​ ​które​ ​ przystępują​ ​ do​ ​ Kooperatywy.
Masz​ ​ pytania​ ​ dotyczące​ ​ FS?​ ​ Napisz​ ​ na​ ​ czlonkostwo@dobrze.waw.pl​