Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie prowadzi 2 sklepy z żywnością, zatrudnia na dzień 16.09.2021 r. 14 osób oraz 6 osób na umowę zlecenie, zrzesza około 450 członków. W stowarzyszeniu księgowanych jest miesięcznie około 400 dokumentów, z czego większość stanowią faktury zakupu towarów do dalszej sprzedaży.
 

Preferujemy ofertę łączną, ale dopuszczamy możliwość złożenia oferty na jeden z działów: część księgową bądź kadrową.

Dodatkowe informacje:
Anna Staniak, Aleksandra Lemba
biuro@dobrze.waw.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

I.  Część księgowa

1. Prowadzenie dokumentacji podatkowej w oparciu o przesłane dokumenty w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.
2. Kontrolowanie otrzymywanych dokumentów źródłowych pod względem formalnym i informowanie o wykrytych brakach.

3. Wprowadzanie do ewidencji nabywanych środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji.
4. Udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych.
5. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz składanie ich właściwym organom podatkowym w przewidzianych terminach.
6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w wymaganych przez odpowiednie instytucje formatach.

7. Udzielanie wszelkich wyjaśnień organom kontrolnym.
8. Gromadzenie i przechowywania dokumentacji podatkowej i dokumentów źródłowych w sposób gwarantujący wykonanie obowiązków podatkowych oraz uniemożliwiający dostęp do nich niepowołanych osób trzecich, ich zniszczenie bądź uszkodzenie.
9. Wydawanie prowadzonej dokumentacji i dokumentów źródłowych na każde żądanie.
10. Sporządzanie wniosków o płatność w ramach dofinansowania.
11. Udzielenie dostępu do danych na kontach księgowych dla wyznaczonego pracownika stowarzyszenia bądź sporządzanie raportów dla zarządu według uzgodnionego wzoru i przekazywanie ich do końca miesiąca za poprzedni okres obrachunkowy.


II. Część kadrowa 

Czynności kadrowe:

1. Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem i trwaniem stosunku pracy oraz  dokumentów związanych z  umowami cywilnoprawnymi,

2. Kompleksowe prowadzenie teczek osobowych pracowników

3. Rejestrowanie umów o dzieło w ZUS poprzez platformę puezus (wypełnianie i wysyłanie

elektroniczne dokumentu ZUS RUD).

4. Pobieranie z platformy puezus informacji na temat zwolnień lekarskich pracowników.

5. Przygotowywanie i wysyłanie przez platformę puezus wniosków o wypłatę zasiłku

chorobowego (dokument Z-3, Z-3a).

6. Prowadzenie ewidencji urlopów (wypoczynkowych, okolicznościowych) na podstawie informacji otrzymanych od Stowarzyszenia.

7. Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zatrudnieniu dla pracowników.

8. Przygotowywanie i przesyłanie elektroniczne do Urzędu Skarbowego i do Stowarzyszenia  (dla

pracowników) deklaracji rozliczeniowych PIT4R, PIT11.

9. Sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON.

10.Zarządzanie świadczeniami macierzyńskimi i rodzicielskimi.

11.Wsparcie w trakcie kontroli organów uprawnionych (ZUS,PIP,US).

Czynności ZUS:

1. Zgłaszanie do ubezpieczeń nowych pracowników, wyrejestrowywanie tych, którzy zakończyli

zatrudnienie (ZUA, ZWUA, ZZA).

2. Przygotowywanie i przesyłanie elektronicznie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych

(DRA, RCA,RSA).

3. Przygotowanie i wysłanie elektronicznie do ZUS deklaracji IWA – raz w roku.

4.Sporządzanie deklaracji PFRON.

Czynności płacowe:

1. Przygotowywanie list płac na podstawie informacji otrzymanych od stowarzyszenia.

2. Przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło na podstawie informacji

otrzymanych od Kooperatywy (ilość godzin).3. Naliczanie dodatków do wynagrodzeń (premie, ekwiwalent, nadgodziny itp.).

Termin wykonania:
Stowarzyszenie przewiduje podjęcie czynności zgodnie z ustalonym harmonogramem na wdrożenie nie później niż 1 stycznia 2022 na czas jednego roku z możliwością przedłużenia umowy.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Prosimy o przesyłanie ofert na adres biuro@dobrze.waw.pl do dnia 15.10.2021.
Oferta powinna zawierać: cenę brutto, nazwę programu używanego przez biuro księgowe i/lub kadrowe, opis doświadczenia w prowadzeniu księgowości i kadr dla osób prawnych, stowarzyszeń, fundacji bądź spółdzielni. Mile widziane referencje.

W drugiej połowie października będziemy chcieli spotkać się z wybranymi firmami.
Decyzję o wyborze podejmiemy do 31.10.2021

Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”

ul. Wilcza 29a

00-544 Warszawa

NIP: 951-237-90-42

REGON: 147191167

KRS: 0000504201